LIVE ผลการออกสลากธนาคาร ธ.ก.ส. 16 ตค63

รางวัลสลาก ธกส. งวด 16 ตค.63 หมวดที่ถูกรางวัลที่ 1

ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง2 #26 16/10/63 PP 9822688
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #8 16/10/63 RL 9822688
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง #37 16/10/63 ฉ2 9822688
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง2 #32 16/10/63 ฐ5 9822688
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 #24 16/10/63 ท0 9822688
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 #17 16/10/63 ฝ1 9822688
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #2 16/10/63 งS 9822688
ธกส.ชุดเกษตรยั่งยืน #14 16/10/63 ฎ ก ค ส 2688 ได้ครั้งแรกที่ฝากเท่านั้น

ถ่ายทอด  16  ตุลาคม 2563