LIVE ผลการออกสลาก ธ.ก.ส.

การออกสลากธ.ก.ส. งวด 16 กันยายน 2565

ถ่ายทอด  16  กันยายน 2565

 

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/09/65
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #31 16/09/65 RN 2471893
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 #40 16/09/65 ศ0 2471893
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #25 16/09/65 กM 2471893
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #13 16/09/65 จB 2471893
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #3 16/09/65 ฐK 2471893
ธกส ชุดเกษตรยั่งยืน#37 16/09/65 2471893

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/08/65
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #30 16/08/65 RB 7702997
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 #39 16/08/65 ว2 7702997
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #24 16/08/65 กX 7702997
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #12 16/087/65 ฉA 7702997
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #2 16/08/65 ฐG 7702997

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/07/65
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #29 16/07/65 RD 5807059
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 #38 16/07/65 ภ8 5807059
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #23 16/07/65 ขD 5807059
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #11 16/07/65 ชZ 5807059
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #1 16/07/65 ฎL 5807059
ธกส.ชุดเกษตรยั่งยืน #35 16/07/65 ร ก ฏ ศ 7059 ได้ครั้งแรกที่ฝากเท่านั้น